top of page

Általános szerződési feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A jelen ÁSZF Kéri László e.v. (székhely: 2230 Gyömrő, Bajza u. 6, adószám: 67573400-1-33 a továbbiakban: Vállalkozó), minden szolgáltatására, termékére vonatkoznak, és a Vállalkozó által készítendő terméket vagy szolgáltatást megrendelő ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) és a Vállalkozó között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban vagy ráutaló magatartással jött létre.

A Vállalkozó arculattervezéssel, kereskedelmi- és marketingkampányok tervezésével és kivitelezésével, webdesign készítésével, nyomdai, digitális nyomtatású és elektronikus kommunikációs termékek készítésével, közvetítésével és gyártási előkészítésével foglalkozik.

A Vállalkozó adatai:

Név: Kéri László e.v.

Székhely: 2230 Gyömrő, Bajza utca 6.

Adószám: 67573400-1-33

Nyilvántartási szám: 50431403

Szerződés nyelve: magyar

A Kéry Reklámiroda elérhetőségei:

E-mail-cím: info@keryreklamiroda.hu

Telefonos elérhetőség: 06-30/714-4834

Weboldal: www.keryreklamiroda.hu

 

A megrendelés menete

A Vállalkozó telefonon, e-mail-címén vagy személyesen fogadja az érdeklődéseket. 

 

Az árajánlat készítésének előfeltétele: a Megrendelő (info@keryreklamiroda.hu e-mail-címre küldött) írásbeli ajánlatkérése.

 

A Vállalkozó három napon belül köteles a Megrendelő érdeklődésére válaszolni. Amennyiben további egyeztetés szükséges az árajánlatadáshoz, a Felek levelezést folytatnak addig, amíg egyértelművé válik a Megrendelő elképzelése az általa kívánt szolgáltatással, termékkel kapcsolatban. 

Kivitelezési munkáknál minden esetben helyszíni felmérés szükséges, melynek díját a távolság, illetve a felmérés jellege határozza meg.

A felmérés és ennek érdekében történő kiszállás díja árajánlat elfogadása esetén nem kerül külön kiszámlázásra.


A Vállalkozó árajánlatát elkészíti, majd elküldi e-mailben a Megrendelő e-mail-címére.

Az árajánlat tartalmazza:

 • a szolgáltatás/termék megnevezését

 • termék esetén kivitelezési anyagot, formát, méretet

 • mennyiségét

 • egységárát

 • a beazonosításához szükséges adatokat

A Vállalkozó ezzel egyidejűleg elküldi a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, illetve árlistáját, mely tartalmazza az általa folytatott grafikai tervezések díjazását. Az árak minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak.

Az árajánlat érvényességi ideje: az árajánlatot tartalmazó e-mail elküldésének napjától számított 7 nap.

 

Amennyiben ez idő alatt nem érkezik a Megrendelő felől visszajelzés (kizárólag e-mail útján), úgy a Vállalkozó tárgytalannak tekinti a megkeresést.

Amennyiben helyszíni felmérés történt, de az árajánlatra nem érkezik 7 napon belül visszajelzés vagy nem kerül megrendelésre a kivitelezési szolgáltatás, a Vállalkozó kiállítja az árajánlat adásától számított 7. napon az elektronikus számlát a kiszállási és felmérési díjról, melyet elküld a Megrendelő e-mail-címére.

Szerződés

 

 

Szerződés akkor jön létre a Felek között, amikor a Megrendelő a Vállalkozó árajánlatküldését követően ténylegesen megrendeli az előtte egyeztetett terméket/szolgáltatást. A felek között szerződés, bármiféle megállapodás, illetve ezek módosítása csakis elektronikus úton történhet. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

A Vállalkozó a Megrendelő árajánlat-elfogadását követően elküldi a Megrendelő részére visszaigazolását.

A visszaigazolás tartalmazza:

 • a szolgáltatás/megrendelt termék megnevezését

 • mennyiségét

 • egységárát

 • a szolgáltatás/elkészítendő termék elkészítési határidejét

Az árajánlat elfogadását követően a megrendelés bármilyen okból történő visszamondása a Megrendelő részéről díjköteles.

 • Grafikai tervezés esetén: az árajánlatban szereplő összeg 45%-át köteles a Megrendelő a Vállalkozó felé számla ellenében kifizetni.

 • Kivitelezési munkák esetén: lsd előleg

Előleg

Kivitelezési munkák esetén 50% előleget kér a Vállalkozó, amiről előlegszámlát állít ki a Megrendelőnek.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartalma alatt folyamatosan együttműködnek, a szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően járnak el.

Tervezési alakiságok

* Minden tervezési munka esetén 2 db módosítási kört foglal magában az árajánlatban megadott tervezési díj. *

Az esetleges további módosítások plusz költséggel járnak, mely díjat a Vállalkozó a Megrendelő

3. módosítási kérése esetén - annak jellege alapján - határoz meg.

Logótervezés:

 

3 különböző látványterv prezentálását követően a Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző logót. A második körben a kiválasztott logón igény esetén 2 db ingyenes módosítási lehetőséget biztosítunk, ezt követően kerül véglegesítésre a logó.

Arculattervezés:

Tartalma: logó | arculati elemek/motívumok + az adott vállalkozás igényeinek megfelelően az arculat további felületekre történő kiterjesztése (névjegykártya, levélpapír, boríték, dosszié/mappa, webdesign, termékcsomagolás, offline felületek (pl. szórólap, plakát), online felületek (pl. facebook flyer) stb.)

A grafikai tervezési folyamat első lépése a logó megtervezése (lsd. logótervezés). A logó véglegesítését követően az arculati elemek/motívumok tervezése következik, különböző megjelenési felületeken prezentálva.

Arculatfrissítés:

A Megrendelő továbbítja a frissíteni kívánt logót | arculatot a Vállalkozónak, aki a Megrendelő elképzeléseinek megfelelően átalakítja azt. (Szakmai javaslatot minden esetben biztosítunk.)

Egyéb - árlistán nem szereplő - tervezési munkák:

Óradíj (9.000 Ft/óra, szabadkézi tervezés: 14.000 Ft/óra) alapján kerülnek kiszámításra.

Munkafolyamat / Teljesítés ideje

 

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben az anyag teljes (tartalom, képi anyag) Vállalkozó részére történő átadásától számítódik. 

 

A Vállalkozó a grafikai megjelenésért felelős, a Megrendelő által részére elküldött szöveges tartalmak esetleges helyesírási hibáiért nem vállal felelősséget, mivel minden esetben a kapott szövegekből dolgozik, változtatás nélkül.

A Megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a Megrendelő viseli. Nem kérheti számon a Vállalkozó által az árajánlatban megadott határidő teljesítését.

A felek között elektronikus úton történik a kommunikáció. Bármilyen módosítás, változtatás igénye esetén a Megrendelő írásban jelez a Vállalkozó felé, hogy nyomon lehessen követni a teljes folyamatot a megrendeléstől a végső átadásig.

A Megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál (látványterv, módosítások véleményezése, logó kiválasztása, véglegesítés stb.) 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a Vállalkozó az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

Amennyiben az első látványtervre nem érkezik visszajelzés a Megrendelőtől 5 munkanapon belül, a Vállalkozó újra kapcsolatba lép a Megrendelővel és további 3 nap várakozás után a szolgáltatási díj 45%-áról kiállítja a számlát – lsd 'szerződés' – és elküldi a Megrendelőnek e-mailben, aki köteles kiegyenlíteni azt.

A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a Felek másként nem állapodnak meg, a Vállalkozó a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja.

Termékek/Grafikai anyagok/Szolgáltatások átadása

 

 

Grafikai tervezési munka esetén a Vállalkozó a Megrendelő e-mail-címére küldi el a véglegesített grafikai anyagot a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése után. (lsd. Tulajdonjog fenntartás, Szerzői jogok) A Vállalkozó az átadás után nem köteles a Megrendelő részére átadott file-okat tárolni.

Fizikailag elkészült anyagok esetén - ha a Felek a teljesítés helyében és módjában külön nem állapodnak meg - a teljesítés helye a Vállalkozó irodája: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 67. A Megrendelő a terméket a Vállalkozó székhelyéről szállíthatja el. Külön megegyezés esetén budapesti átvételi ponton is átvehetőek az elkészült termékek.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

Számlázás

 

 

A munkák véglegesítését követően a Vállalkozó és a Megrendelő egyeztetik a Megrendelő számlázáshoz szükséges adatait, illetve megállapodnak a fizetés módjában. A Vállalkozó elektronikus számlát (e-számla) állít ki az adott munka átadásának napján, melyet elektronikus úton küld el a Megrendelőnek. Külön kérés esetén papír alapon is postázhatja/átadhatja a Megrendelőnek.

Fizetési határidő

 

 

Készpénzes fizetési igény esetén a teljesítés napja: a munka átadásának napja, átutalásos számla esetén a fizetési határidő a számla kiállításától számított 7. nap.

Fizetés

A számla összege a Felek megállapodása szerint készpénzben a Vállalkozó székhelyén vagy a Vállalkozó bankszámlaszámára történő utalással egyenlíthető ki. A grafikai tervezési munkák publikálható formátumban történő átadása a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése után valósul meg, védve ezzel a Vállalkozót a szellemi tulajdonának esetleges jogtalan felhasználásától.

A megrendelt termék kiszállításának igénye esetén a megállapodás szerinti teljes összeg előre utalása szükséges. A Vállalkozó az összeg megérkezése után postázza a csomagot a Megrendelő részére.

A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, amikor a számla összege a vállalkozó részére átadásra kerül vagy a bankszámláján megjelenik.

Fizetési késedelem esetén a vállalkozó késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

 

 

A Megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel, csakis a munkafolyamat végén kiállított számla teljesítése után. A véglegesen átadott anyagokat tekintheti szabad felhasználásúnak.

A Vállalkozó a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon tulajdonjogát fenntartja. A Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj 45%-át kifizetni. (lásd: Szerződés)

A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a Vállalkozó a teljes díjra jogosult.

 

Amennyiben a Megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a Vállalkozó a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a Megrendelő a terméket köteles a Vállalkozónak az eredeti állapotban visszaadni.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a Vállalkozót illetik.

A Vállalkozó jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a Vállalkozó portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a Megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.

 

A Vállalkozó a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a kész termékre azzal, hogy a Megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj - hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve - az azzal okozott kárért - polgári jogi felelősséggel tartozik.

Szavatosság

A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

Mögöttes jogszabályok

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a Felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen ÁFSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

Jogviták rendezése

A Felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Vállallkozó székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Az általános szerződési feltételek módosítása

A Vállalkozó az ÁSZF-et a Megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a Megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a Vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó Megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző ÁSZF érvényesek.

A jelen ÁSZF 2019. december 1-jén lépnek hatályba és a visszavonásig érvényesek.

Gyömrő, 2019. december 1.

bottom of page